PII Čiekuriņš Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”

Adrese: Irbenāju iela 2, Ikšķiles pilsēta, Ogres novads, Ikšķile, LV-5052

Tālrunis: 22830695; 26512413

E-pasts: ciekurins@ikskile.lv

Iestādes vadītājas p.i.: Irita Baltkāje 

Lūgums pirms tam sazināties ar vadītājas p.i., lai vienotos par tikšanās laiku pa telefonu 26512413.

Kārtība, kādā notiek izglītības procesa organizēšana un epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” atvērta 2018. gada 1. septembrī. Iestādē ir astoņas grupas, par kuru simboliem izvēlēti astoņi Latvijas putni – “Cielaviņas”, “Dūkuriņi”, “Pūcītes”, “Dadzīši”, “Tilbītes”, “Dzenīši”, “Ķīvītes” un “Dzilnīši”. Iestādē ir izbūvēta sāls istaba un baseins, kurā peldētapmācību nodarbības  notiek gan pašvaldības PII “Čiekuriņš” bērniem, gan sagatavošanas vecuma bērniem no Tīnūžu sākumskolas pirmsskolas grupām, kā arī PII “Urdaviņa.”

Kopējais bērnu skaits iestādē 2018./2019.mācību gadā bija 174 bērni, 2019./2020. mācību gadā bija 188 bērni,  2020./2021. mācību gadā iestādi apmeklēja 188 bērni; šo 2021./2022.mācību gadu uzsāka 186 audzēkņi.                             

Iestādē strādā 16 pirmsskolas izglītības skolotāji, mūzikas skolotājs, 2 fiziskās attīstības skolotāji, no tiem viens peldēšanas treneris, 2 logopēdi, speciālais pedagogs, psihologs un 20 tehniskā personālā darbinieki.

Iestādes vecākiem pieejama Skolvadības sistēma “E-klase,” kura kalpo gan kā Iestādes mājaslapa, gan kā  iekšējā Iestādes informācijas aprites sistēma. Vecāki “E-klasē” var sekot līdzi Bērnu sasniegumiem,  grupu mēneša aktivitāšu plāniem, var pieteikt Bērnu kavējumus, kā arī sazināties ar visiem izglītības iestādes speciālistiem un skolotājiem.

Pedagoģiskais darbs

Pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” šobrīd realizē sekojošas pirmsskolas izglītības programmas –

Pirmsskolas izglītības programmu;

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem;

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.

2021./2022.mācību gada pedagoģiskā procesa prioritātes: 

1.Organizēt izglītojamo pieredzē balstītu jēgpilnu mācīšanos integrējot digitālo tehnoloģiju izmantošanu un rotaļās balstītu mācīšanos, diferencējot mācību saturu, procesu, produktu un bērniem piedāvāto mācību vidi.

2. Stāstītprasmes veicināšana un dialoga runas apgūšana - saskarsmei, sociālo attiecību veidošanai, pasaules uztveres atspoguļojumiem tai skaitā kultūras atklāsmei un valodas attīstībai. 

3.  Diferencētas mācīšanās īstenošana, izmantojot dabu kā telpu.

Mācību darba organizācija

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

Rotaļas un spēles kā pamata līdzeklis mācību procesa organizēšanā;

Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā nodarbībās un aktivitātēs pirmsskolā;

Āra nodarbību organizēšana atbilstoši laikapstākļiem;

Attīstošas vides veidošana, ka sekmē bērnu domāšanu, pētnieciskās prasmes, radošumu, kā arī piederību mācību iestādei, sadarbībā ar bērnu vecākiem, ģimenēm.

Interešu izglītība

Pēcpusdienā bērniem ir iespēja apmeklēt un darboties kādā no interešu izglītības pulciņiem - tautiskās dejas, angļu valoda, dambrete, robotika,pulciņu, kā arī ansamblis.