Izglītības programmu licencēšana

Interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas komisija Ikšķilē licencē interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas norādīti Ikšķiles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Lai fiziska vai juridiska persona saņemtu licenci, pašvaldībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Iesniegums (noteikta parauga veidlapa);
 2. Licencējamā izglītības programma datorsalikumā, kurā norāda:
  1. izglītības programmas nosaukumu;
  2. izglītības programmas mērķi un uzdevumus;
  3. izglītības programmas apjomu (stundu skaits);
  4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
  5. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
  6. izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu;
  7. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu).
 3. Dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai, oriģinālu vai apliecinātu kopiju;
 4. Izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus;
 5. Maksājuma uzdevumu vai čeku par licences izsniegšanas nodevas samaksu. (licences izsniegšanas nodeva – 28,00 EUR, licences pagarināšanas nodeva – 7,00 EUR).

Licences termiņa pagarināšanai, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pašvaldībā jāiesniedz: iesniegums, izsniegtās licences kopija, aktualizēta izglītības programma,  dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu izglītības programmas īstenošanai, izziņa no Sodu reģistra (interešu izglītības programmas īstenotājiem), licences pagarināšanas nodevas samaksu apliecinošs dokuments.

Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam nodokļu maksātāju reģistrā.

Licences pieprasītājs dokumentus iesniedz Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, vai nosūta pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: dome@ikskile.lv

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Pielikumi:

LICENCU_SARAKSTS_INTERESU_IZGLITIBA (aktualizēts 29.06.2021.)