APSTIPRINĀTS
Ar Ikšķiles novada pašvaldības
23.01.2013. domes lēmumu Nr. 2 (prot. Nr.1)

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu, Ministru kabineta 16.11.2012. noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumiem Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”

 

I. Vispārīgie noteikumi

1.             Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk – komisija) ir Ikšķiles novada pašvaldības domes (turpmāk – pašvaldības dome) izveidota, tās pakļautībā un kontrolē esoša institūcija, kas darbojas pastāvīgi. Komisijas darbības kontroli veic pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.

2.             Komisijas darbības mērķis nodrošināt:

2.1. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas īstenošanu – izglītības pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;

2.2. Ministru kabineta 2012.gada 16.novembra noteikumos Nr. 709 „Noteikumi pat pedagoģiski medicīniskajām komisijām” noteiktās pašvaldības komisijas kompetences realizēšanu - sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei;

2.3. Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” 7.punktā paredzēto kompetenci sniegt uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu pamatotu ieteikumu ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanai dzīvesvietā;

2.4. Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” 7.punktā paredzēto kompetenci atbrīvot no valsts pārbaudījumu kārtošanas 9. un 12. klašu izglītojamos.

3.             Komisija savā darbībā ievēro un vadās no izglītības nozari reglamentējošiem vispārējiem normatīvajiem aktiem, speciālajām normām, MK noteikumiem, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem, Latvijas Republikā un Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu normām un domes lēmumiem.

4.             Dome apstiprina komisijas nolikumu, izdara tajā grozījumus vai atzīst šo nolikumu par spēku zaudējušu.

5.             Komisiju izveido un likvidē pašvaldības dome.

6.             Komisijai ir zīmogs ar Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pilnu nosaukumu. Komisijas veidlapa ir Ikšķiles novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vārdiem „Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija”.

 

II. Dokumentu virzība komisijā

7. Komisija izskata jautājumu par atzinuma izsniegšanu, ja par izglītojamo ir iesniegti šādi dokumenti:

7.1.likumisko pārstāvju iesniegums (1.pielikums). Ja likumiskie pārstāvji  uz sēdi nevar ierasties, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāv bērna intereses ( iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi);

      7.2.bērna pārbaudes karte (3.pielikums);

7.3. izglītības iestādes informācija par izglītojamo (2.pielikums) vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi. Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns;

7.4. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā  norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi, izdots ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;

7.5. psihologa atzinums, izdots ne ātrāk kā gadu pirms sēdes;

7. 6.bērnu psihiatra atzinums , izdots ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;

7.7. izglītojamā sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un veiktie pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

8. Komisijas locekļi un/vai eksperti izvērtē izglītojamā spējas, attīstības līmeni, veselības stāvokli, izdara ierakstus Bērna pārbaudes kartē, ja nepieciešams, uz pārrunām uzaicina likumiskos pārstāvjus.

9. Komisijas vadītājs ieraksta komisijas atzinumu Bērna pārbaudes kartē.

10. Par katru izglītojamo, kura dokumenti izskatīti komisijas sēdē, protokolists veic ierakstus protokolā un protokola pielikumā - komisijas atzinuma kopsavilkumā (4.pielikums).

11. Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā izpētes rezultātiem, sagatavo atzinumu par ieteikumu izglītojamajam turpināt izglītību atbilstoši kādai no izglītības programmām un triju darbdienu laikā informē par to izglītojamā likumiskos pārstāvjus.

12. Komisijas lēmums par izglītojamā atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas tiek noformēts ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

13. Komisijas dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma un uz tā pamata izdoto LR un pašvaldības normatīvo aktu prasībām.

III. Komisijas sastāvs un darbība

14.Komisijas locekļu skaitu un sastāvu, tostarp komisijas vadītāju, apstiprina pašvaldības dome.

15. Komisijas darbu organizē un vada komisijas vadītājs.

16.Komisijas vadītājs:

16.1.        organizē un vada komisijas darbu;

16.2.        nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību;

16.3.        sasauc un vada komisijas sēdes;

16.4.        pieaicina personas, kuru piedalīšanās sēdē ir nepieciešama;

16.5.        paraksta komisijas sēdes protokolus un lēmumus.

17.Komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas vadītāja vietnieku, kurš aizvieto komisijas vadītāju tā prombūtnes laikā;

18. Komisijas darbs notiek sēdēs, kuras tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī, izņemot gadījumus, kad komisijā nav saņemts neviens pieteikums. Komisijas sēdes ir slēgtas.

19. Komisijas lietvedību kārto un citus organizatoriskus un tehniskus jautājumus risina komisijas protokolists. Komisijas protokolists tiek izvēlēts no komisijas locekļu vidus.

20. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas locekļiem.

21. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas vadītāja, bet viņa prombūtnē – Komisijas vadītāja vietnieka balss. Pieaicinātās personas balsojumā nepiedalās.

22. Komisijas loceklim ir jāatturas no piedalīšanās balsošanā, ja lēmums skar viņa personiskās, viņa pirmās, otrās un trešās pakāpes radinieku, laulātā vai pilnvarotāju un pārstāvamo personu intereses.

23. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē komisijas protokolists. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists.

24. Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Ikšķiles novada pašvaldības domes noteiktajā kārtībā un apmēros.

IV. Komisijas lēmumu apstrīdēšana

25.              Komisijas atzinumu par  izglītojamā spējām un veselības stāvokli var apstrīdēt Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

26.              Citus komisijas lēmumus viena kalendārā mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt domē. Šāda lēmumu apstrīdēšanas kārtība iekļaujama komisijas lēmumā. Ja lēmumā šī punkta noteiktā informācija nav sniegta, lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

27.              Iesniegumu par komisijas lēmuma apstrīdēšanu pirms izskatīšanas domē, izskata domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja kā konsultatīva institūcija, sniedzot atzinumu domei.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

I.Trapiņš


Pielikums:

1.pielikums