Atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” laukumā

karjera izstrade

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmo daļu SIA “Saulkalne S”, reģistrācijas numurs 50003256461, lūdz Ikšķiles novada pašvaldību akceptēt paredzēto darbību.

Paredzētā darbība – Derīgā izrakteņa ieguves laukuma paplašināšana valsts nozīmes dolomīta atradnē “Kranciems” N kategorijas laukumā par apmēram 23 ha (Ikšķiles novads Tīnūžu pagasts)

Paredzētās darbības norises vieta (adrese) un, ja iespējams, zemes vienības kadastra apzīmējums -  Nekustamais īpašums “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kad. Nr. 7494 006 0552) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 006 0546 (Ikšķiles novads Tīnūžu pagasts)

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija elektroniskā formātā ir pieejama šeit:

https://www.dropbox.com/sh/i2vzn0fjmmoouou/AABU5SsruA8qX1vIE9Q48IGia?dl=0

Vides pārraudzības valsts biroja 12.03.2021 atzinums Nr. 5-04/7

Ikšķiles novada pašvaldība izskatīs iesniegtos dokumentus un pieņems lēmumu likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 61. panta sestās daļas termiņā.