Oktobra vidū Ikšķiles novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta apstiprināšanu un tā īstenošanai būs iespējams piesaistīt 9000 EUR lielu līdzfinansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti Ikšķiles novadā, pilnveidojot Tīnūžu tautas nama tehnisko aprīkojumu kultūras pasākumu un apmācību rīkošanai. Projekta ietvaros tiks iegādāta skaņas aparatūra, kuru varēs izmantot gan kultūras nama, gan brīvdabas pasākumu apskaņošanai.

Šobrīd notiek Tīnūžu tautas nama zāles un vestibila atjaunošana, padarot to pievilcīgāku skatītājiem un piemērotāku dažādu pasākumu rīkošanai. Tautas nama zāles atjaunošanu plānots pabeigt 2016.gada decembrī un vestibila atjaunošanu plānots pabeigt 2017.gada martā.

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļa