publ apsriešana teritorijai

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.7 (prot.Nr.18) “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, pilnveidotais Ikšķiles novada teritorijas plānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai. Minētā lēmuma 1.pielikumā pievienots par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju saņemto institūciju atzinumu izvērtējums, 2.pielikumā - Ekonomikas ministrijas viedokļa izvērtējums, 3.pielikumā - iedzīvotāju priekšlikumu izvērtējums.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 15.oktobra līdz 2020.gada 5.novembrim.

Pilnveidotā Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 26.oktobrī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē.

Publiskās apspriešanas laikā sabiedrība var iepazīties ar pilnveidotā Ikšķiles novada teritorijas plānojuma vides pārskatu. Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātājs ir Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr.90000013714, adrese - Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, tālrunis 65030202, elektroniskā pasta adrese dome@ikskile.lv un SIA „Reģionālie projekti”, reģ. Nr. 40003404474, adrese: Rūpniecības ielā 32B-501, Rīgā, LV–1045, tālrunis 67320809, elektroniskā pasta adrese birojs@rp.lv.

 Publiskās apspriešanas laikā pilnveidotais Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata projekts būs pieejams Ikšķiles novada pašvaldības ēkā (Peldu iela 22, Ikšķile), Klientu apkalpošanas centros Daugavas prospektā 34, Ikšķilē un „Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv. https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18056

 Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Pielikumā:

1. pilnveidotā Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2.0. redakcija:

1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

1.2. Grafiskā daļa:

Ikšķiles novada funkcionālā zonējuma karte

Ikšķiles pilsētas funkcionālā zonējuma karte

1.3. Paskaidrojuma raksts, 1.pielik. Transporta plānsTransporta plāna pielikums, 2.pielik. Kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas projekts

2. Vides pārskata projekts