Kābeļkalns

Kābeļkalns

Kābeļu senkapi. Lībiešu kultūras uzplaukums tika piedzīvots 10.-13.gs., kad Daugavas krastos tika celtas apmetnes. Dažādu lībiešu pieminekļi ir sastopami no Aizkraukles līdz pat upes grīvai, bet liels skaits to gāja bojā saistībā ar Rīgas HES uzcelšanu 20.gs.70.gados. Spēkstacijas celtniecības laikā ūdenskrātuvē pazuduši 13 kapulauki, 1 pilskalns, 7 ciemu vietas, 2 viduslaiku baznīcas un kapsētas. Līdz mūsu dienām ir saglabājušies tikai divi līvu uzkalniņu kapulauki, viens no tiem ir Ikšķiles Kābeles. Kābeļu kapulaukā ir saglabājies 81 lībiešu kapu uzkalniņš, kas uzskatāms par ievērojamu kultūrvēsturisko mantojumu. 
Šobrīd, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un aktīvai dalībai, senkapu kalns ir sakopts un attīrīts no krūmiem.

Ikšķiles novads
GPS 56.8435 24.4527