Likuma “Par pašvaldībām” 50. pants noteic, ka pašvaldības dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumus komitejas kompetencē esošajos jautājumos, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu, izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55. pantu, katram pašvaldības domes deputātam jāstrādā vismaz vienas domes pastāvīgajā komitejā. Atbilstoši Ogres novada pašvaldības nolikuma Ogres novada pašvaldības dome ir izveidojusi sešas pastāvīgās komitejas un 1. jūlijā notikušajā domes ārkārtas sēdē ir ievēlējusi šo komiteju sastāvu.

Finanšu komiteja: Egils Helmanis; Gints Sīviņš; Pāvels Kotāns; Mariss Martinsons; Dace Kļaviņa; Raivis Ūzuls; Jānis Lūsis; Indulis Trapiņš; Jānis Iklāvs; Dainis Širovs; Jānis Kaijaks; Atvars Lakstīgala; Andris Krauja.

Reģionālās attīstības jautājumu komiteja: Artūrs Mangulis; Jānis Iklāvs; Liene Cipule; Mariss Martinsons; Egils Helmanis; Ilmārs Zemnieks.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Dace Kļaviņa; Dzirkstīte Žindiga; Jānis Lūsis; Dace Nikolaisone; Jānis Siliņš; Artūrs Mangulis.

Izglītības jautājumu komiteja: Raivis Ūzuls; Andris Krauja; Edgars Gribusts; Gints Sīviņš; Jānis Kaijaks; Pāvels Kotāns.

Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja: Jānis Siliņš; Dace Nikolaisone; Dace Māliņa; Valentīns Špēlis; Jānis Kaijaks; Dzirkstīte Žindiga.

Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komiteja: Indulis Trapiņš; Atvars Lakstīgala; Toms Āboltiņš; Egils Helmanis; Ilmārs Zemnieks; Dainis Širovs.

Komitejas ir izveidotas, tagad katrai no tām (izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, jo saskaņā ar likumu šo komiteju vada domes priekšsēdētājs) no sava vidus ir jāievēlē priekšsēdētājs.