Izsoles

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod trešajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus “Lielozoli”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra numuru 7494 015 0146, sastāvošu no neapbūvēta zemesgabala ar platību 2,63 ha un kadastra apzīmējumu 7494 015 0146, un “Galēni”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra numuru 7494 015 0320, sastāvošu no neapbūvēta zemesgabala ar platību 2,18 ha un kadastra apzīmējumu 7494 015 0320.

Zemesgabalu plānotā (atļautā) izmantošana ir ražošanas objektu un noliktavu apbūves zeme.

Nekustamā īpašuma “Lielozoli” izsoles sākumcena ir 54850,50 euro. Nodrošinājums 5485.05 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2019.gada 21.augustā plkst. 17.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, zālē.

IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma “Galēni” izsoles sākumcena ir 45555,75 euro. Nodrošinājums 4555.58 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2019.gada 21.augustā plkst. 17.15 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, zālē.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 16. augusta plkst. 14.30 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv

Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Ingunas Nollendorfas pa tālruni 65036118 vai e-pastu – inguna.nollendorfa@ikskile.lv


Ikšķiles novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Gobu ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940150601) - zemesgabalu ar platību 1223 m2.

Izsoles sākumcena ir 11800 euro. Nodrošinājums 1180 euro apmērā jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontā Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 13.septembra plkst. 14.30 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00.

Izsole notiks 2019.gada 18.septembrī plkst. 1700 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā zālē.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv

Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Ingunas Nollendorfas pa tālruni 65036118 vai e-pastu – inguna.nollendorfa@ikskile.lv

Publicēts 6.08.2019.