Konkursi un apbalvojumi

Konkursa nolikums par „Sakoptāko sētu Ikšķiles novadā”

2016.gada 27. Mai

Ikšķilē

APSTIPRINĀTS

ar Ikšķiles novada domes

28.05.2014. lēmumu nr.9

(prot.Nr. 6.)

I Konkursa mērķi:

2. Ar Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” un mājas lapas www.ikskile.lv starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus daiļdārza veidošanā.

II Konkursa organizatori :

3. Konkursu organizē un vērtē Ikšķiles novada domes apstiprināta konkursa vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā. Konkursa vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

4. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanas izdevumu segšanai tiek paredzēti pašvaldības kārtējā gada budžetā.

5.  Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ikšķiles novada mājas lapā www.ikskile.lv.

III Konkursa norise:

6. Konkurss notiek katru gadu laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam.

7. Konkursu izsludina un pieteikuma anketas publicē Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, informatīvajā izdevumā “Ikšķiles Vēstis”.

8. Pieteikumu konkursam var iesniegt jebkurš novada iedzīvotājs, t.sk. daiļdārzu īpašnieki.

9. Pieteikuma anketas var sūtīt uz e-pastu inga.sulca@ikskile.lv vai nodot Ikšķiles novada pašvaldībā pie klientu apkalpošanas speciālistes, kā arī zvanot pa tālr.65020896, 65020889.

IV Konkursa dalībnieki:

10. Konkursā aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras Ikšķiles novadā ir izveidojušas skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā- individuālās apbūves teritorijā, lauku sētā, vasaras mītnē vai uzņēmuma teritorijā.

11. Komisijai ir tiesības arī pašai pēc savas iniciatīvas izvēlēties un apsekot īpašumus. Iepriekšējo 5 gadu konkursa uzvarētāji netiek vērtēti.

 V Vērtēšana:

12. Vērtēšana notiek piecās grupās:

iestādes, uzņēmumi;
zemnieku saimniecības;
lauku sētas;
individuālā apbūve;
daudzdzīvokļu mājas.
13. Vērtēšanu veic vizuāli.

14. Komisija īpašumu vērtē tikai ar īpašnieka, valdītāja vai citas pilnvarotas personas atļauju un viņa klātbūtnē.

15. Komisija patur sev tiesības fotografēt vai filmēt vērtējamo īpašumu un iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā vai ar pašvaldību saistītos reklāmas nolūkos.

16. Vērtēšanas komisija, atklāti balsojot, nosaka konkursa uzvarētājus nominācijās. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas daiļdārzs, kurš saņēmis visvairāk punktu.

17. Konkursa rezultāti tiek publicēti Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv , informatīvajā izdevumā “Ikšķiles Vēstis”.

VI Vērtēšanas metodika:

18. Vērtēšanu veic pēc zemāk minētajiem kritērijiem:

1.grupa: Iestādes, uzņēmumi, sabiedrības, tirdzniecības uzņēmumi.

 Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, zālāji, sētas, puķu dobes, autostāvvietas, velosipēdu novietne un citi laukumi). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, valsts karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt., šķirotā atkritumu savākšana.

2. grupa: Individuālās mājas (ar apbūves zemes gabalu).

Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, dzīvžogi, sētas, puķu dobes, zālāji celiņi utt.). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, valsts karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt., šķirotā atkritumu savākšana.

3.grupa: Zemnieku saimniecības, lauku sētas.

Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana (apstādījumi, sētas, dzīvžogi, puķu dobes, zālāji, celiņi, atpūtas zona). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas, mēslu krātuves utt. ). Ēku estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt., šķirotā atkritumu savākšana.

4.grupa: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas.

Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, dzīvžogi, sētas, puķu dobes, zālāji celiņi utt.). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, valsts karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt., šķirotā atkritumu savākšana.

VII Apbalvošana:

19. Uzvarētājs katrā no Vērtēšanas komisijas izveidotajām nominācijām saņem atzinības rakstu un veicināšanas balvu, kas tiek izmaksāta skaidrā naudā.

20. Pirmās vietas ieguvējs nominācijā saņem: Atzinības rakstu, plāksnīti ar uzrakstu „Sakoptākā sēta.......gadā”, veicināšanas balvu EUR 450,00 apmērā (pirms nodokļu ieturēšanas).

21. Otrās vietas ieguvējs saņem Atzinības rakstu, veicināšanas balvu EUR 300,00 apmērā (pirms nodokļu ieturēšanas).

22. Trešās vietas ieguvējs saņem veicināšanas balvu EUR 200,00 apmērā (pirms nodokļu ieturēšanas). 

23. Vienu reizi trijos gados Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt uzvarētāju speciālajā nominācijā „Paraugīpašums”.

24. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt veicināšanas balvu, ja uz to nav izvirzīts neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa nolikuma prasībām.

25. Vērtēšanas komisija piešķirtā fonda robežās ir tiesīga mainīt veicināšanas balvu skaitu un apmēru, kā arī noteikt veicināšanas balvas un nominācijas par oriģināliem vides elementiem.

26. Pašvaldība ir tiesīga rīkot konkursa dalībniekiem pieredzes apmaiņas braucienu.

Domes priekšsēdētājs                                                                                    I.Trapiņš

 


Pielikumi:

Pieteikums konkursam.docx


Ikšķiles novada jauniešu projektu konkursa nolikums. Iekšējie noteikumi Nr.11/2015


"Ikšķiles novada jauniešu projekta konkursa" vērtēšanas komisijas nolikums. Iekšējie noteikumi Nr.1/2015


Par apbalvojumiem un stipendijām Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem. Iekšējie noteikumi Nr.12/2014


Ikšķiles novada pašvaldības konkursa “Gada pedagogs” nolikums


Fotokonkursa "Fototūrisms Ikšķiles novadā" nolikums


Dzintara Soduma balvas nolikums (konsolidētā redakcija)


Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums (konsolidētā versija)


Konkursa "Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” NOLIKUMS


Par apbalvojumiem Ikšķiles novada pašvaldības pedagogiem un izglītojamiem


Nolikums "Par Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumiem"