DatumsSaistošo noteikumu projekti

19.11.2015

„Par saistošo noteikumu publicēšanu”

„Kārtība, kādā piešķir pašvaldības kompensāciju maksai par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem  daļējai segšanai izglītības iestādēs”par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem  daļējai segšanai izglītības iestādēs”

23.09.2015Par ielu tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās 
22.04.2015

„Par Ikšķiles novada simboliku”

„Grozījumi 10.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par pašvaldības 2015. gada budžetu ”

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām

Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām

18.03.2015

„Grozījumi 10.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par pašvaldības 2015. gada budžetu ”

„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”

„Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā”

18.02.2015

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”

„Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība”Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība”

„Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem”