Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.8/2018 „Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība" (spēkā no 18.04.2018)


Veselības veicināšanas centra sniegto pakalpojumu izcenojumi (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada  28. februāra lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 3))


Saistošie noteikumi Nr.18/2017 „Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā” (spēkā no 20.01.2018)


Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā” (spēkā no 16.12.2017)


Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/2017 „Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs” (spēkā no 16.12.2017)


"Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem" Saistošie noteikumi Nr.24/2016 (spēkā no 12.11.2016)


Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās. Saistošie noteikumi Nr.31/2014


Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Saistošie noteikumi Nr.54/2013 (zaudējuši spēku ar 16.12.2017.)


Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība. Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 (konsolidētā versija)

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.33/2014 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.39/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””

Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība. Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 (vēsturiskā redakcija)


Saistošie noteikumi Nr. 26/2011 „Par pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā”


Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs. Saistošie noteikumi Nr.9(2007)

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.9 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm. Saistošie noteikumi Nr.8/2011 (konsolidētā versija, spēkā no 18.04.2018)

Pielikumi:

Grozījumi 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8_2011 _Par Ikšķiles novada paš

Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Nr. 8_2011 (konsolidēti)

Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm. Saistošie noteikumi Nr. 8/2011 (vēsturiskā redakcija)