Transporta pakalpojumi personām ar apgrūtinātu pārvietošanos

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.31/2014 “Kārtība, kāda tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās”

Ikšķiles novada pašvaldībā piešķir transporta pakalpojumus pašvaldībā deklarētām personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, un kuras nevar izmantot sabiedrisko transportu.

Saņemt transporta pakalpojumus var:

  1. Personas ar invaliditāti un pensijas vecuma personas, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
  2. Atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un pensijas vecuma personas, kurām nav piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, bet ir ģimenes ārsta atzinums par pakalpojuma nepieciešamību;
  3. Pakalpojums tiek piešķirt uz 6 (sešiem) mēnešiem un personai ir tiesības izmantot 2 (divas) reizes viena kalendārā mēneša laikā.

Lai saņemtu pakalpojumu:

Ikšķiles novada pašvaldības Sociālam dienestam jāiesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izdotu izziņu par personas funkcionālo stāvokli un atzinumu, ka persona nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.